Downloads for Nokia MikroMikko 2.

Nokia MikroMikko 2 käsikirja (08.11.1983)
Nokia MikroMikko 2 käsikirja (1. painos 1984)
Nokia MikroMikko 2 käsikirja (Versio 1.1, 3. painos 1984)

Nokia MikroMikko 2 käyttöjärjestelmäopas (1983)
Nokia MikroMikko 2 käyttöjärjestelmäopas (Versio 1.0, 2. painos kesäkuu 1984)

Nokia PC Technical Handbook (1st edition, 1984)

Nokia PC MS-BASIC